Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

  

Header

Clinici juridice

buton-orar clinici juridice   buton-teme clinici juridice

Orice persoana interesata, care are calitatea de student la cursuri universitare de licenta sau masterat in cadrul oricarei universitatii din Romania, se poate inscrie trimitand un e-mail la adresa de posta electronica: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.

 

Clinic? juridic?: Dreptul migra?iei                                                                                                                            
Clinic? juridic?: Combaterea discrimin?rii                                                                                                         
 

Clinic? juridic?: Dreptul migra?iei

Activit??i:

1. cursuri de instruire a studen?ilor despre problematica migra?iei;

2. vizite în institu?i publice ?i centre specializate;

3. cercetare juridic?, în vederea sus?inerii în fa?a instan?elor na?ionale ?i a CEDO a cauzelor în materie, inclusiv identificarea de informa?ii privitoare la situa?ia din ??rile de origine;

4. redactare de opinii juridice pe teme precum apatridia, deten?ia, standarde europene, drept comparat etc.;

5. asisten?? juridic? ?i colaborare cu avoca?i în cauze de înc?lcare a drepturilor str?inilor;

6. observarea evolu?iei unor cauze aflate pe rolul instan?elor de judecat?;

7. crearea unei baze de date online cu jurispruden?a relevant? a CEDO, CJUE ?i a altor instan?e judec?tore?ti;

8. participare la evenimente organizate pe teme de migra?ie ?i azil;

9. organizarea ?i participarea la concursuri de procese simulate.

 

Coordonator: ?tefan Leonescu

Absolvent de ?tiin?e juridice ?i ?tiin?e tehnice, specializat în domeniul drepturilor omului, al dreptului interna?ional umanitar ?i al refugia?ilor. ?tefan a colaborat cu unele dintre principalele organiza?ii implicate în asisten?a imigran?ilor în România, oferind consultan?? juridic? direct? ?i având contribu?ii deosebite în activit??i de advocacy.?tefan a coordonat proiecte na?ionale ?i interna?ionale, contribuind la editarea mai multor publica?ii în domeniu.A fost implicat în dezvoltarea re?elelor de interpre?i ?i avoca?i la nivel na?ional, precum ?i în formarea studentilor prin intermediul activit??ilor de clinic? juridic?.

 

Clinica juridic?: Combaterea discrimin?rii 

 

Activit??i:

1. formare pe standarde CEDO în domeniul nediscriminarii, dup? care studen?ii vor trebui s? redacteze fact-sheet-uri pentru publicul larg;

2. cercetare legal? ?i analiz? critic? a legisla?iei ?i politicilor române?ti în domeniul nediscriminarii – activitate de monitorizare a diferielor componente legate de cadrul na?ional anti-discriminare ?i incluziune social?; posibil redactare de studii de analiz? ca urmare a cercet?rii (în func?ie de calitatea cercet?rii rezultate)

3. formare cu privire la documentarea diferitelor aspecte ce ?in de dreptul de a nu fi discriminat în România dup? care studen?ii vor realiza o baz? documentar? cu hot?râri relevante în domeniul nediscriminarii în România ?i vor participa la analiza acesteia;

4. implicarea studentilor în argumentarea legal? a unor eventuale cazuri ale CRJ;

5. implicarea studen?ilor în evenimentele CRJ;

6. instruire (în cadrul cursurilor ?i separat pentru studen?ii care vor lucra direct cu CRJ, instruire legat? de activit??ile a fi desf??urate, reguli de confiden?ialitate ?i protec?ie, etc…). Instruirea în cadrul cursurilor poate include: cadrul na?ional ?i european anti-discriminare (inclusive situa?iile de “conflict de drepturi”), politici publice de incluziune, jurispruden?? CEDO ?i na?ional?, bune practici în anti-discriminare, cum func?ioneaz? stigma ?i prejudecata, protec?ia victimelor în cazuri de discriminare ?i infrac?iuni ale urii.

Studen?ii vor semna contracte de voluntariat ?i confiden?ialitate.

 

Coordonator: Delia Ni??

Delia Ni?? gestioneaz? Programul Antidiscriminare la Centrul de Resurse Juridice (CRJ) din anul 2008 ?i a colaborat cu CRJ din anul 2004. Delia a absolvit Facultatea de Litere (sec?ia Rela?ii Interna?ionale ?i Studii Europene) ?i Facultatea de Istorie la Universitatea din Bucuresti. În anul 2008 a absolvit Masterul de Drepturile Omului (specializarea Drept/?tiin?e politice, ruta cercetare) la Universitatea din Manchester, UK. Activit??ile profesionale ale Deliei includ: elaborarea de rapoarte în domeniul anti-discrimin?rii pentru Comisia European? ?i Agentia UE pentru Drepturi Fundamentale, gestionarea de re?ele de cercetare ?i de proiecte în general, activit??i de formare, alte activit??i de tip watchdog.

Clinica juridic?: Respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilit??i mintale institu?ionalizate, private de libertate

 

 

 Activit??i:

 1.   sesiuni de formare pentru studen?i în prevederile Conven?iei ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilit??i, Protocolul Op?ional la Conven?ia Torturii ?i alte documente interne relevante în material respect?rii drepturilor persoanelor cu dizabilit??i mintale institu?ionalizate.

 2.   sesiuni de prezentare a instrumentelor care stau la baza document?rii unor poten?iale cazuri de înc?lc?ri ale drepturilor omului.

 3.   sesiuni de prezentare Litigare strategic? vs. Advocacy. Cum colabor?m în respectarea drepturilor omului în institu?ii privative de libertate.

 4.   activit??i de lucru cu studen?ii: 5-6 studen?i – documentarea ?i preg?tirea unei vizite de monitorizare, analiza jurispruden?? relevant?, elaborarea unui raport de vizit?, documentarea pe baz? de interviu a unor situa?ii de înc?lcare a drepturilor persoanelor cu dizabilit??i intelectuale/probleme de s?n?tate mintal? institu?ionalizate, etc.

 5.   implicarea în activit??i de preg?tire a primei Campanii na?ionale de advocacy pentru respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilit??i mintale institu?ionalizate.

 

 Georgiana Pascu – Drepturile persoanelor cu dizabilit??i intelectuale (10 noiembrie, ora 14:00, sala 223)

1. Audierea la Marea Camera in cauza Centrul de Resurse Juridice in numele lui Valentin Campeanu impotriva Romaniei, 4 Septembrie 2013

http://www.echr.coe..int/Pages/home.aspx?p=hearings&w=4784808_04092013&language=lang&c=&py=2013

2.Un documentar de New Media Advocacy Project, realizat cu sprijinul Interights si CRJ:

{youtube}M9Y1ZY3LYIQ{/youtube}

"Valentin Câmpeanu a fost un copil abandonat la na?tere, seropozitiv ?i cu dizabilit??i intelectuale. ?i-a petrecut toat? via?a în institu?iile de stat. La vârsta majoratului a trebuit s? p?r?seasc? orfelinatul, dar nicio institu?ie nu ?i-a asumat responsabilitatea îngrijirii sale.
Pe 13 februarie 2004, Valentin a fost l?sat în curtea Spitalului de Psihiatrie Poiana Mare.

O s?pt?mân? mai târziu, pe 20 februarie 2004, a fost g?sit de exper?ii Centrului de Resurse Juridice (CRJ). Era izolat, închis singur într-un depozit întunecos, f?r? haine. Cânt?rea cel mult 45 de kilograme. Nu primea tratament ?i nu p?rea s? i se dea de mâncare. Nimeni nu voia s?-l ating?, "pentru c? avea SIDA".. În aceea?i zi, la scurt timp dup? plecarea exper?ilor CRJ, pe 20 februarie 2004, Valentin a murit. Abia împlinise 19 ani.CRJ, sus?inut de Interights, îl reprezint? pe Valentin Câmpeanu în fa?a CEDO.

CRJ se va afla miercuri, 4 septembrie, în fa?a Marii Camere a Cur?ii Europene a Drepturilor Omului (CEDO), în cazul Valentin Câmpeanu împotriva României.

Miza audierii din 4 septembrie: Centrul de Resurse Juridice a solicitat Cur?ii s?-?i adapteze criteriile de admisibilitate, astfel încât s? permit? ONG-urilor de drepturile omului s? reprezinte persoane cu dizabilit??i, chiar ?i în absen?a unei autoriza?ii specifice.

Dac? dup? audierea din 4 septembrie Curtea admite s? judece cauza CRJ pentru Valentin Câmpeanu vs. România, atunci orice ONG de drepturile omului din Europa s-ar putea adresa CEDO în numele oric?rei persoane vulnerabile, lipsit? de ap?rare ?i închis? într-o institut?ie social?, medical? a statului.

În prezent, persoanele cu dizabilit??i mintale din institu?ii nu beneficiaz? pe deplin de protec?ia articolelor din Conven?ia European? a Drepturilor Omului, fiind izolate de societate, cu posibilit??i restrânse de a se adresa unei instan?e dac? le sunt înc?lcate drepturile.

Dac? dup? audierea din 4 septembrie Curtea admite s? judece cauza CRJ pentru Valentin Câmpeanu vs. România, atunci orice ONG de drepturile
omului din Europa s-ar putea adresa CEDO în numele oric?rei persoane vulnerabile, lipsit? de ap?rare ?i închis? într-o institut?ie social?, medical? a statului. "

2. Decizia CEDO pronuntata in cauza Centrul de Resurse Juridice in numele lui Valentin Campeanu impotriva Romaniei:

http://hudoc.echr.coe.int/sites/eng/pages/search.aspx?i=001-145577#{%22itemid%22:[%22001-145577%22]}

3. Emisiunea Romania te iubesc, Protv, "Prizonierii lagarelor de recuperare. Oameni tinuti in lanturi, fara apa si caldura, in timp ce oficialii fac strategii":
http://romaniateiubesc.stirileprotv.ro/emisiuni/2014/sezonul-2/prizonierii-lagarelor-de-recuperare-oameni-tinuti-in-lanturi-fara-apa-si-caldura-in-timp-ce-oficialii-fac-strategii.html

4. Alte cazuri si procese test in materia drepturilor persoanelor cu dizabilitati mintale: http://www.crj.ro/Procese-449/

 

Coordonator: Georgiana Pascu

 Din 1998, Georgiana Pascu este implicat? în procesul de monitorizare a reformei sistemului de protec?ie a copilului. Din 2003, este Managerul Programului, “Pledoarie pentru demnitate” /”Advocate for dignity”, la Centrul de Resurse Juridice, un program de observare a modului în care sunt respectate drepturile copiilor ?i tinerilor cu dizabilit??i priva?i de libertate în institu?iile de asisten?? social? ?i medical?.

 Spune despre activitatea ei ca este una dintre ini?iativele singulare în România, constând în principal în culegerea de informa?ii pe baza vizitelor inopinate în centrele în care a fl? copii, tineri ?i adul?i cu dizabilit??i mintale, furnizarea de informa?ii ?i consiliere pentru respectarea drepturilor omului ?i documentarea cazurilor de tratamente rele, inhumane ?i degradante. Al?turi de organiza?ia în care activeaz?, militeaz? pentru respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilit??i mintale institu?ionalizate.

 Georgiana are viziunea unei ??ri în care tineri precum Valentin Câmpeanu nu vor mai deceda în condi?ii suspecte în institu?ii ale statului ?i vor avea fi sus?inu?i în protejarea drepturilor lor în comunitate. Cazul tân?rului Valentin Câmpeanu a fost documentat de programul Pledoarie pentru demnitate în februarie 2004 într-un Spital de psihiatrie ?i m?suri de siguran?? maxime. În iunie 2014, Curtea European? pentru Drepturile Omului d? câstig de cauz? CRJ ?i admite plângerea CRJ în numele lui Valentin Câmpeanu c. României, fiind astfel primul caz admis de CEDOhttp://www.crj.ro/Centrul-de-Resurse-Juridice-pentru-Valentin-Campeanu-vs-Romania.

 

 

Clinica juridic?: Integritate public? ?i responsabilitate social?

  Activit??i:

1. cursuri pe teme precum:prevenirea corup?iei, integritate ?i bun? guvernan?? corporativ? ?i utilizarea open data pentru realizarea de aplica?ii pentru integritate ?i prevenire a corup?iei;

2. activit??i cu studen?ii: elaborarea a 3 studii de caz în domeniul prevenirii corup?iei, integritate, guvernan?? corporativ? în mediul de afaceri ?i/sau sectorul public; 3. prezentarea unor studii de caz în companii ?i camere de comer? ?i/sau sectorul public.

 

Coordonator: Radu Nicolae

Radu Nicolae este director de program la Centrul de Resurse Juridice ?i cadru didactic asociat la Facultatea de ?tiinte Politice din cadrul SNSPA (?coala Na?ional? de Studii Politice ?i Administrative), unde pred? cursul de „Corup?ie ?i politici publice anticorup?ie". Licen?iat în Stiin?e Politice (2003), Radu a finalizat un program de master în Politici Publice (2005) ?i un program doctoral în ?tiin?e Politice (2010). Radu a publicat mai multe articole în volume ?tiin?ifice din ?ar? ?i str?in?tate, iar editura Polirom i-a publicat, în anul 2010, volumul “Coruptia ?i politicile anticoruptie”. Radu lucreaz? de aproape 10 ani în proiecte de implicare democratic? ?i este consultant ?i expert în diverse proiecte derulate în România ?i str?in?tate.

 

 

Centrul de Negociere ?i Mediere

 Centrul Tehnologia

Informatiei

 Centrul Piete Financiare

si Burse

 Centrul Oratorie si

Dezbateri

Urm?re?te îmbinarea no?iunilor teoretice cu dezvoltarea abilit??ilor practice ale cursan?ilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri ?i speciali?ti în domeniile de interes, precum ?i la ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!