Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

1

Concurs Editia a II-a

Concuren?ii premia?i în cadrul Concursului Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie, edi?ia a II-a, sunt:

1. Premiul „Respect for the Rule of Law” a fost oferit de Ambasada Statelor Unite ale Americii la Bucure?ti urm?torilor Mai mult...


 

 

I N V I T A ? I E

Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie v? invit? la vizionarea documentarului ”EXPERIMENTUL BUCURE?TI care va avea loc joi, 29 octombrie 2015, începând cu ora 15:45, în Aula Magna a Universit??ii Româno-Americane. Evenimentul va fi urmat de cocktailul de premiere a participan?ilor la cea de-a doua edi?ie a Concursului Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie.

Mai mult...

 

 

A doua edi?ie a Concursului Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie va avea loc în perioada 26 - 29 octombrie 2015 la Universitatea Româno-American? din Bucure?ti. Se vor acorda burse participan?ilor, în func?ie de nevoile acestora, care vor acoperi cheltuielile de transport, cazare ?i mas?. Cel mai bun student în concurs si cea mai bun? echip? vor primi premii în valoare total? de 5.000 lei. Premii speciale suplimentare vor fi oferite de partenerii Concursului: UNHCR -Reprezentan?a în România, Ambasada Statelor Unite, Ambasada Germaniei, Ambasada Marii Britanii, Ambasada Olandei ?i Ambasada Israelului la Bucure?ti.

 

Concursul este organizat de Centrul de Drepturile Omului ?i Migratie ?i are ca obiectiv general încurajarea studen?ilor ?i masteranzilor interesa?i de dezvoltarea aptitudinilor practice de a se implica în identificarea ?i solu?ionarea unor probleme juridice de drepturile omului ?i migra?ie, într-un mediu simulat. Concursul promoveaz? valorile etice fundamentale, spiritul de fair-play, competitivitatea, munca în echip? ?i comunicarea interpersonal?. Probele Concursului au caracter ?tiin?ific, aplicativ, socio-educativ ?i juridic.

TEMELE CONCURSULUI vor viza aspecte generale de înc?lcare a drepturilor omului, precum ?i probleme juridice practice referitoare la:

- migra?ie, incluzând drepturile solicitan?ilor de azil ?i ale refugia?ilor;;

- nediscriminare ?i drepturile persoanelor cu dizabilit??i;

- transparen??, anti-corup?ie ?i responsabilitate social?.

 

 PARTICIPAREA LA CONCURS vizeaz? parcurgerea urm?torilor pa?i:

  1. înscrierea la Concurs a persoanelor interesa?i (studen?i sau masteranzi înscri?i la o form? de înv???mânt superior de stat sau particular, cet??eni români, care NU au participat la o edi?ie precedent? a acestei competi?ii) se face prin completarea formularelor prev?zute la sec?iunea Înscriere ?i transmiterea lor, în original, împreun? cu o copie a actului de identitate, organizatorilor (1 august - 20 octombrie 2015);
  2. parcurgerea individual? a preg?tirii online prin consultarea materialelor didactice ?i a bibliografiei recomandate (1 august – 27 octombrie 2015);
  3. participarea studen?ilor ?i masteranzilor la toate cursurile intensive organizate în cadrul Concursului sunt desf??urate în incinta Universit??ii Româno-Americane din Bucure?ti. Participan?ii vor primi burse care constau în acoperirea cheltuielilor de transport, cazare ?i masa - în func?ie de nevoile acestora (26-27 octombrie);
  4. selectarea participan?ilor pentru etapa practic? a Concursului pe baza punctajului ob?inut la testul ?tiin?ific organizat dup? perioada de preg?tire online ?i „în clas?” (28 octombrie);
  5. premierea celor mai bune echipe ?i a celor mai buni studen?i. To?i participan?ii vor primi diplome, iar cel mai bun student ?i cea mai bun? echip? în competi?ie vor fi premia?i în bani (valoare total? de 5.000 lei). Partenerii Concursului vor oferi premii speciale celor mai bune echipe în competi?ie pe domeniile lor de interes (29 octombrie).

 

Organizat de

 Logo

In parteneriat cu

crj-ro-fara fundal-png mic

jrs

jrs

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!