Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

  

Header

Despre noi

Centrul pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie

 Misiune:

 Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie s-a constituit pe baza Deciziei Senatului Universit??ii Româno-Americane, nr. 159.1 din 02.07.2014, ca parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

Misiunea Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i în realit??ile practice ale societ??ii europene.

 În vederea atingerii scopului men?ionat, Centrul desf??oar? urm?toarele activit??i:

I. în domeniul educa?iei:

a. educarea ?i formarea tinerilor pentru promovarea drepturilor omului ?i/sau în?elegerea fenomenului migra?iei;
b.
activit??i de promovare ?i diseminare a unor problematici referitoare la drepturile omului ?i/sau migra?ie;
c.
activit??i practice aplicative destinate studen?ilor ?i/sau proaspe?ilor absolven?i;
d.
activit??i clinice de redactare a unor opinii juridice ?i/sau de simulare a unor situa?ii practice, inclusiv concursuri de procese simulate;
e.
activit??i de editare ?i tip?rire a unor publica?ii cu rol didactic ?i/sau ?tiin?ific;
f.
campanii umanitare.

II. de cercetare:

a. activit??i de cercetare fundamental? sau avansat? în domeniul drepturilor omului ?i/sau migra?iei;
b.
activit??i de cercetare a unor situa?ii de înc?lcare a drepturilor omului;
c.
activit??i de cercetare privind stadiul ?i problematica migra?iei;
d.
activit??i de cercetare privind legisla?ia na?ional? în domeniu ?i elaborarea unor propuneri de lege ferenda pentru îmbun?t??irea legisla?iei în materie;
e.
activit??i de valorificare a rezultatelor ?tiin?ifice ob?inute prin participarea la conferin?e na?ionale ?i/sau interna?ionale, sesiuni de comunic?ri ?tiin?ifice, proiecte de cercetare, studii ?i articole publicate în reviste indexate în baze de date interna?ionale, cu privire la diferite aspecte ?i teme ale problematicii drepturilor omului ?i/sau migra?iei.

III. în vederea dezvolt?rii parteneriatului extern:

a. promovarea Centrului ca entitate de prestigiu în mediul academic românesc ?i interna?ional;
b.
organizarea unor evenimente didactice, ?tiin?ifice ?i/sau de preg?tire profesional? pe teme ce ?in de obiectul de activitate ale Centrului.

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!