Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

  

Header

Login

Grupul de excelenta

GRUPUL DE EXCELEN?? al Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie se adreseaz? studen?ilor interesa?i de activit??i practice de tipul „learning by doing”. Selectarea studen?ilor se face în func?ie de interesul acestora pentru activit??ile Centrului ?i pe baza meritelor academice deosebite.

Apartenen?a la GRUPUL DE EXCELEN?? ofer? studen?ilor posibilitatea de a înv??a dreptul aplicându-l, implicându-se în proiecte derulate de Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie în parteneriat cu ambasade, ONG-uri, institu?ii na?ionale ?i interna?ionale, precum ?i companii care activeaz? în acest domeniu.
 
 
Elena ASAFTEI - Universitatea Titu Maiorescu

Câ?tig?toare a premiului "Disability Rights", oferit de Ambasada Israelului

 Elena Asaftei

quotation marks1În perioada 26-29 octombrie 2015 am avut deosebita pl?cere de a participa la Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie, concurs în urma c?ruia echipei din care am f?cut parte (al?turi de Maria Bandrabur ?i Alexandra Corciova) i-a fost acordat premiul "Disability Rights", oferit de c?tre Ambasada Israelului. 

Concursul a fost unul constructiv ?i util, oferindu-mi posibilitatea însu?irii unor noi cuno?tin?e teoretice ?i practice.quotation marks2

 

Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie - Edi?ia II

 
Maria-Cristina BANDRABUR - Universitatea Bucure?ti
Câ?tig?toare a premiului "Disability Rights", oferit de Ambasada Israelului
 Maria Bandrabur

quotation marks1Participarea la Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie a constituit pentru mine o oportunitate de a în?elege, din perspectiv? juridic?, chestiuni de maxim? actualitate precum aspecte referitoare la securitatea regional? ?i provoc?rile migra?iei sau anticorup?ia ?i statul de drept. Activit??ile desf??urate în cadrul Concursului m-au f?cut s? în?eleg importan?a garant?rii drepturilor omului oric?rui persoane ?i cum acestea pot exercita o influen?? semnificativ? asupra modului în care poate evolua o societate democratic?.

Astfel, am avut ocazia s? înv?? multe aspecte teoretice ?i practice de la profesioni?tii pe care i-am întâlnit în cadrul Concursului, oameni interesan?i ?i de succes, întregul proiect desf??urând-se într-un mod interactiv, iar competi?ia fiind pe m?sur?.quotation marks2

 

Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie - Edi?ia II

 

Silvia BR?TIL? - Universitatea Bucure?ti
Câ?tig?toare a premiului "The Rights of Migrants", oferit de Ambasada Republicii Federale Germania
 Silvia bratila

quotation marks1În plus fa?? de informa?iile teoretice asimilate, consider c? aportul principal al particip?rii la Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie l-a reprezentat posibilitatea de a interac?iona cu practicieni din domeniu, care au oferit o imagine complet? a aplic?rii concrete a textelor legale. Astfel, dar ?i în urma exerci?iului practic de reprezentare a uneia dintre p?r?i în procesul simulat, am descoperit cât de important este s? cunosc procedurile prin care ?i cazurile în care e posibil? contestarea unor acte administrative nelegale sau care nu respect? drepturi individuale ?i impactul pe care îl poate avea în societate adoptarea unei atitudini proactive de c?tre cei care de?in aceste cuno?tin?e.quotation marks2

 

Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie - Edi?ia II

 
Eliza CHIRIL? - Universitatea Româno-American?

Expert? în cadrul proiectului "?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii"

 Silvia bratila

Eliza Chiril? are 24 de ani ?i în prezent este Director Na?ional al Consiliilor Americane pentru Educa?ie Interna?ional? (American Councils for International Education, Filiala România). Eliza urmeaz? studiile masterale în Drept ?i Rela?ii Interna?ionale la Facultatea de Drept a Universit??ii Româno- Americane ?i a absolvit anterior facultatea de Drept în calitate de ?ef de promo?ie. Ariile ei de interes sunt cele legate de politici de tineret, drept interna?ional, educa?ie ?i comunicare. La Consiliile Americane, în calitate de reprezentant al României, Eliza lucreaz? cu prioritate la implementarea programului Future Leaders Exchange Program pentru liceenii români, dar coordoneaz? ?i întreaga dezvoltare a portofoliului de activit??i.

 

 
Oana - Maria CHIRI?? - Universitatea Româno-American?

Câ?tig?toare a premiului "Respect for the Rule of Law", oferit de Ambasada Statelor Unite ale Americii

 Maria Chirita

quotation marks1Înscrierea la acest concurs a fost motivat? de interesului meu pentru drepturile omului ?i dorin?a de a lucra cu profesioni?ti ?i studen?i de la cele mai bune Universit??i din ?ar?.
Pe parcursul celor 4 zile de cursuri ?i probe practice, exper?ii ne-au oferit ?ansa de a explora dreptul ?i de a-l interpreta pân? la limitele sale extreme.
În consecin??, recomand c?lduros acest concurs care testeaz? abilit??ile de asimilare a informa?iei într-un timp foarte scurt ?i de identificare a unor solu?ii la probleme juridice practice. Mul?umesc organizatorilor ?i mult succes tuturor!quotation marks2

 

Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie - Edi?ia I

 
Ana COJOCARU - Universitatea Bucure?ti

Câ?tig?toare a premiului „Bene Merenti”, oferit de Universitatea Româno-American? celei mai bune
echipe în cadrul concursului
Câ?tig?toare a premiului „Respect for the Rule of Law”, oferit de Ambasada Statelor Unite ale Americii;
Câ?tig?toare a premiului "Eradication of Organised Crime", oferit de Ambasada Regatului Unit
al Marii Britanii ?i Irlandei de Nord.

 ana cojocaru

quotation marks1Pentru mine, Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie a fost o oportunitate minunat? de a aprofunda domenii juridice extrem de relevante la nivel na?ional ?i interna?ional – de la drepturile speciale ale unor categorii de persoane vulnerabile, pân? la probleme practice ?inând de securitate, anticorup?ie ?i stat de drept. Dobândirea acestor cuno?tin?e teoretice a fost dublat? de o etap? practic? extrem de intens?, care ne-a testat capacitatea de a în?elege ?i aplica dreptul inova, totul desf??urându-se sub supervizarea unor veritabili profesioni?ti.quotation marks2

 

Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie - Edi?ia II

 
Alexandra CORCIOVA - Universitatea Titu Maiorescu

Câ?tig?toare a premiului "Disability Rights", oferit de Ambasada Israelului

 Alexandra Corciova

quotation marks1Participarea la acest Concurs mi-a oferit ocazia s? întâlnesc tineri dornici de a se dezvolta profesional ?i practicieni care ne-au ajutat s? în?elegem c? doar cu pasiune, cuno?tin?e, munc? ?i seriozitate vom ajunge s? ap?r?m corespunz?tor drepturile fundamentale într-o societate democratic?. Frumuse?ea acestui concurs a constat în faptul c?, dup? dou? zile de cursuri intensive, am fost supu?i unor probe practice care ne-au permis s? aplic?m cuno?tin?ele teoretice asimilate ?i s? solu?ion?m problemele juridice identificate.

Recomand cu mult? încredere participarea la Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie!quotation marks2

 

Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie - Edi?ia II

 
 
Maria-Camelia ENACHE - Universitatea Româno-American?

Câ?tig?toare a premiului "The Rights of Migrants", oferit de Ambasada Republicii Federale Germania

 Camelia Enache

quotation marks1Participarea la acest concurs m-a ajutat s? acumulez o multi- tudine de informa?ii noi în cele dou? zile de cursuri intensive sus?inute de profesioni?ti în domeniile acoperite de acest eveniment: migra?ie, anticorup?ie ?i protec?ia grupurilor vulnerabile.
Concursul a avut un rol important în formarea mea profesional?, f?când trecerea de la teorie la practic?. Astfel, ultima etap? a concursului mi-a dezvoltat abilitatea de argumentare ?i contra-argumentare, o însu?ire indispensabil? pentru viitorii speciali?ti ai dreptului.
Recomand cu toat? convingerea înscrierea la acest concurs!

quotation marks2

 

Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie - Edi?ia I

Andreea LUCACI - Universitatea Bucure?ti

Câ?tig?toare a premiului "The Rights of Migrants" oferit de Ambasada Republicii Federale Germania

 Andreea Lucaci

quotation marks1Ceea ce a fost într-adev?r provocator în cadrul Concursului Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie nu a fost natura inedit? a subiectelor puse în discu?ie pe parcursul desf??ur?rii competi?iei, ci chiar structura lui. Obi?nuit? cu traiectoria uzual? pe care o urmeaz? un concurs de procese simulate, am fost pl?cut surprins? de elementele noi pe care le-a adus acest concurs în plan structural ?i academic, începând cu prelegerile sus?inute de adev?ra?i profesioni?ti în domeniul drepturilor omului ?i al migra?iei, continuând cu evaluarea efectiv? a participan?ilor printr-un test de tip gril?, la care s-a al?turat ?i un discurs pe o tem? aleas?, ?i încheind cu desf??urarea complet original? a proceselor.quotation marks2

 

 Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie - Edi?ia II

 
Eveline M?R??OIU - SNSPA

Câ?tig?toare a premiului „Bene Merenti” a fost oferit de Universitatea Româno-American? celei mai bune
echipe în cadrul concursului;
Câ?tig?toare a premiului „Respect for the Rule of Law” oferit de Ambasada Statelor Unite ale Americii.

 Evelina Marasoiu

quotation marks1Participarea la Concursul de Drepturile Omului ?i Migra?ie a reprezentat un prilej deosebit pentru a m? dezvolta profesional. Am întâlnit persoane minunate – profesioni?ti ai dreptului de la care am înv??at foarte multe lucruri practice ?i de la care voi înva?? în continuare, precum ?i prieteni. 

Atât în timpul cursurilor, cât ?i în timpul probelor practice din cadrul Concursului am avut posibilitatea de a-mi îmbog??i cuno?tin?ele juridice, înv??ând lucruri noi ?i valorificând la maximum cuno?tin?ele dobândite anterior. Îns?, poate cel mai important este faptul c? aceast? provocare m-a ajutat sa îmi dep??esc limitele, s? îmi doresc mai mult ?i s? reu?esc asta. Le mul?umesc organizatorilor!quotation marks2

 

Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie - Edi?ia II

 

Bogdan MIHAIL - Universitatea A.I.Cuza
Câ?tig?tor al premiului "The Rights of Migrants", oferit de Ambasada Republicii Federale Germania
 Mihail Bogdan

quotation marks1În perioada 26-29 octombrie am participat la Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie, participare care s-a dovedit a fi foarte productiv?. Astfel, am avut ocazia s? îmi în?eleg anumite aspecte de drept interna?ional, precum ?i s? înv?? mai multe despre cadrul legislativ din România privind domeniul drepturilor omului, transparen?ei ?i al anticorup?iei. De asemenea, am avut posibilitatea de a avea o perspectiv? comparat? asupra sistemului educa?ional pentru copiii cu dizabilit??i din SUA  ?i România.
În ultimele 2 zile a avut loc proba practic? în cadrul c?ruia am putut verifica ?i valorifica cuno?tin?ele acumulate pe parcursul Concursului, dar ?i anterior acestuia. De?i perioada de desf??urare a fost doar de 4 zile, aceasta reprezint? o experien?? pe care a? recomanda-o tuturor studen?ilor interesa?i de subiectul drepturilor omului, anticorup?ie sau stat de drept.quotation marks2

 

Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie - Edi?ia II

 
Maria Alina PETRE - Universitatea Titu Maiorescu

Câ?tig?toare a premiului „Equality for All” oferit de Ambasada Regatului ??rilor de Jos

 Alina Petre

quotation marks1Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie a deschis viziunea tuturor participan?ilor cu privire la teme juridice de actualitate.

Pe aceasta cale doresc sa mul?umesc organizatorilor, profesioni?tilor cu care am avut ocazia s? lucrez pe parcursul Concursului, precum ?i tuturor celorlal?i participan?i pentru aceasta oportunitate ?i pentru faptul c? au f?cut ca tot evenimentul s? se desf??oare irepro?abil. Recomand participarea la edi?iile viitoare ale acestui Concurs oric?rui student care este interesat de problematica abordat? ?i care dore?te s? dobândeasc? cuno?tin?e juridice noi, teoretice ?i practice. Succes!quotation marks2

 

Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie - Edi?ia II

 
Ioana Alexandra R?PCEANU - Universtitatea A.I. Cuza din Ia?i

Câ?tig?toare a premiului "Respect for the Rule of Law", oferit de Ambasada Statelor Unite ale Americii
Câ?tig?toare a premiului "Bene Merenti", oferit de Universitatea Româno-American?

 Alexandra Rapceanu

quotation marks1Participarea la acest concurs m-a ajutat s? în?eleg mult mai bine o ramur? a dreptului care, la prima vedere, pare simpl? pentru     viitorii juri?ti.
Interac?ionând cu profesioni?ti din domeniul drepturilor omului  am realizat lipsa de cuno?tin?e cu privire la motivarea din spatele unor ac?iuni, cât de ignoran?i putem fi când vine vorba de lucruri cu care nu am intrat în contact, dar mai ales, cât de mult ar trebui s? ne mai deschidem orizonturile în materia protec?iei drepturilor omului.quotation marks2

 

Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie - Edi?ia I

 
M?d?lina Crina TRIF - Universitatea Babe?-Bolyai din Cluj

Câ?tig?toare a premiului "The Rights of Migrants", oferit de Ambasada Republicii Federale Germania

 Madalina Trif

quotation marks1În vara acestui an am avut ocazia de a participa la Concursul de Drepturile Omului ?i a Migra?iei. A fost una dintre cele mai frumoase experien?e în urma c?reia am acumulat multe informa?ii noi ?i am cunoscut oameni minuna?i.
Cu toate c? a fost o s?pt?mân? solicitant?, v? recomand cu cel mai mare drag înscrierea la acest concurs pentru a v? dep??i limitele ?i pentru a putea r?spunde singuri la întreb?rile legate de problemele cu care se confrunt? Europa în aceast? perioad?.quotation marks2

 

Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie - Edi?ia I

 
Mirela VIDI?-DUMITRIU - Universitatea Titu Maiorescu

Câ?tig?toare a premiului "Equality for All", oferit de Ambasada Regatului ??rilor de Jos
Câ?tig?toare a premiului "The Rights of Refugees", oferit de Înaltul Comisariat ONU pentru Refugia?i

 Mirela Vidis

quotation marks1Din perspectiva unui participant la prima edi?ie a Concursului     Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie, recomand cu toat?      încrederea înscrierea la viitoarele edi?ii. Cu siguran??, concursul îmbog??e?te nivelul de preg?tire al fiec?rui participant prin instruirea de c?tre speciali?tii din domeniu.
Parteneriatul constituit în vederea acord?rii premiilor reprezint? un punct forte al concursului ?i mul?umesc pe aceast? cale reprezentan?ilor UNHCR, Ambasada SUA, Ambasada Germaniei,    Ambasada Olandei, Ambasada Israelului, JRS România, Sky Center, etc. Mult succes!quotation marks2

 

Concursul Na?ional de Drepturile Omului ?i Migra?ie - Edi?ia I

Pentru informa?ii suplimentare va rug?m s? ne scrie?i la adresa Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea..
V? a?tept?m cu interes!
Coordonator: Silvia T?BU?C?
 
 

 

 

Centrul de Negociere ?i Mediere

 Centrul Tehnologia

Informatiei

 Centrul Piete Financiare

si Burse

 Centrul Oratorie si

Dezbateri

Urm?re?te îmbinarea no?iunilor teoretice cu dezvoltarea abilit??ilor practice ale cursan?ilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri ?i speciali?ti în domeniile de interes, precum ?i la ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!