Acest site este cofinan?at din Fondul Social European prin Programul Opera?ional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Investe?te în oameni!

  

Header

Contact

Centrul de Drepturile Omului ?i Migra?ie

E-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea.,

Adres?: Universitatea Româno-American?, Bd-ul Expozi?iei nr. 1B, etaj 2, sala 223

 

 

Silvia T?BU?C? - Director al Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie

   
Silvia Maria T?bu?c? este lector doctor la Facultatea de Drept a Universit??ii Româno-Americane, director al Centrului de Drepturile Omului ?i Migra?ie, ?i fellow, cu studii postdoctorale, al Academiei Române din Bucure?ti. Silvia are o experien?? de peste zece ani în domeniul protec?iei interna?ionale ?i regionale a drepturilor omului, cu expertiz? în materia nediscrimin?rii ?i, recent, în domeniul migra?iei ?i al traficului de fiin?e umane. Silvia este recunoscut? ca fiind un bun consultant (colaborând, în prezent, cu Milieu Ltd.) ?i un expert independent, lucrând în numeroase proiecte na?ionale ?i interna?ionale.
Înainte de a se al?tura echipei Universit??ii Româno-Americane, Silvia a lucrat la Ministerului Justi?iei, fiind consilier personal, ?i în cadrul Misiunii Permanente a României la ONU - New York, ca expert în domeniul drepturilor omului. Din 2010, Silvia activeaz? ca mediator, fiind specializat? în negociere (PON/Harvard) ?i în luarea rapid? ?i eficient? a deciziilor (POJ/Yale).

Mai Mult
 
Georgiana IORGULESCU – Director al Centrului de Resurse Juridice (Partener al CDOM)
   
  

Georgiana PASCU – Coordonator al Clinicii juridice: Dreptul persoanelor cu dizabilit??i intelectuale institu?ionalizate (CV)

 

 Din 1998, Georgiana Pascu este implicat? în procesul de monitorizare a reformei sistemului de protec?ie a copilului. Din 2003, este Managerul Programului, “Pledoarie pentru demnitate” /”Advocate for dignity”, la Centrul de Resurse Juridice, un program de observare a modului în care sunt respectate drepturile copiilor ?i tinerilor cu dizabilit??i priva?i de libertate în institu?iile de asisten?? social? ?i medical?.

 Spune despre activitatea ei ca este una dintre ini?iativele singulare în România, constând în principal în culegerea de informa?ii pe baza vizitelor inopinate în centrele în care a fl? copii, tineri ?i adul?i cu dizabilit??i mintale, furnizarea de informa?ii ?i consiliere pentru respectarea drepturilor omului ?i documentarea cazurilor de tratamente rele, inhumane ?i degradante. Al?turi de organiza?ia în care activeaz?, militeaz? pentru respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilit??i mintale institu?ionalizate.

 Georgiana are viziunea unei ??ri în care tineri precum Valentin Câmpeanu nu vor mai deceda în condi?ii suspecte în institu?ii ale statului ?i vor avea fi sus?inu?i în protejarea drepturilor lor în comunitate. Cazul tân?rului Valentin Câmpeanu a fost documentat de programul Pledoarie pentru demnitate în februarie 2004 într-un Spital de psihiatrie ?i m?suri de siguran?? maxime. În iunie 2014, Curtea European? pentru Drepturile Omului d? câstig de cauz? CRJ ?i admite plângerea CRJ în numele lui Valentin Câmpeanu c. României, fiind astfel primul caz admis de CEDO http://www.crj.ro/Centrul-de-Resurse-Juridice-pentru-Valentin-Campeanu-vs-Romania.

Mai Mult

  

Delia NI?? – Coordonator al Clinicii juridice: Combaterea discrimin?rii

   
  

Radu NICOLAE – Coordonator al Clinicii juridice: Integritate public? ?i responsabilitate social?

   Radu Nicolae este director de program la Centrul de Resurse Juridice ?i cadru didactic asociat la Facultatea de ?tiinte Politice din cadrul SNSPA (?coala Na?ional? de Studii Politice ?i Administrative), unde pred? cursul de „Corup?ie ?i politici publice anticorup?ie". Licen?iat în Stiin?e Politice (2003), Radu a finalizat un program de master în Politici Publice (2005) ?i un program doctoral în ?tiin?e Politice (2010). Radu a publicat mai multe articole în volume ?tiin?ifice din ?ar? ?i str?in?tate, iar editura Polirom i-a publicat, în anul 2010, volumul “Coruptia ?i politicile anticoruptie”. Radu lucreaz? de aproape 10 ani în proiecte de implicare democratic? ?i este consultant ?i expert în diverse proiecte derulate în România ?i str?in?tate.
  

?tefan LEONESCU – Coordonator al Clinicii juridice: Dreptul migra?iei

   

?tefan este absolvent de ?tiin?e juridice ?i ?tiin?e tehnice, specializat în domeniul drepturilor omului, al dreptului interna?ional umanitar ?i al refugia?ilor. A colaborat cu principalele organiza?ii implicate în asisten?a imigran?ilor în România, oferind consultan?? juridic? direct? ?i având contribu?ii deosebite în activit??i de advocacy. ?tefan a coordonat proiecte na?ionale ?i interna?ionale, contribuind la editarea mai multor publica?ii în domeniu. A fost implicat în dezvoltarea re?elelor de interpre?i ?i avoca?i la nivel na?ional, precum ?i în formarea studen?ilor prin intermediul activit??ilor de clinic? juridic?. 

  

Claudiu SEUCAN – Coordonator al Programului de Drept Constitu?ional

   
Claudiu Seucan este notar public, arbitru pe lista Cur?ii de arbitraj comercial interna?ional de pe lâng? Camera de comer? ?i industrie a României ?i lector universitar la Facultatea de Drept a Universit??ii Romano-Americane, predând, în prezent, disciplina „Drept constitu?ional ?i institu?ii politice”.
Claudiu ?i-a început activitatea profesional? în 1996, ca avocat, ocupând ulterior mai multe func?ii publice, precum Consilier personal al Primului-ministru în cadrul Guvernului României, Secretar de Stat în Ministerul Justi?iei, Consilier al Pre?edintelui Camerei Deputa?ilor – Parlamentul României.
Claudiu este doctor în drept din anul 2006, absolvent al Colegiului Na?ional de Ap?rare în 2002 ?i al Facult??ii de Drept în 1996.
  
Anca B?L??OIU
 Anca Balasoiu  

Anca B?l??oiu este avocat, membru al Baroului Bucure?ti din anul 2008, iar din 2010 este avocat titular al propriului cabinet de avocatur?, desf??urându-?i activitatea ca avocat pledant cu precadere în domeniul dreptului penal ?i al dreptului comercial.

Din anul 2007, este cadru didactic la Facultatea de Drept a Universit??ii Româno – Americane, fiind asistent universitar titularizat în drept roman ?i drept comercial. De asemenea, lucreaz? ca expert în cadrul Centrului pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie al acelea?i universit??i. Formarea sa profesional? a inclus multiple stagii de preg?tie la nivel na?ional ?i interna?ional, precum ?i stagii de predare în universit??i din str?in?tate. Anca este doctor în ?tiin?e juridice – ordine public? ?i siguran?? na?ional?, cercetarea sa doctoral? axându-se pe problematici de criminalitate ?i victimologie feminin?. Ulterior finaliz?rii studiilor doctorale, desf??oar? activit??i de cercetare în domeniile drepturilor omunului, nediscrimin?rii, traficului de persoane ?i eticii profesionale în sistemele juridice, fiind implicat? ca expert în mai multe proiecte na?ionale ?i interna?ionale. Este membru al European Network for Clinical Legal Education (ENCLE) ?i al Global Alliance for Justice Education (GAJE).

Mai Mult

  
Iulian IONI??
   

Iulian Ioni?? este lector universitar la Facultatea de Drept din cadrul Universit??ii Româno-American?, expert drepturile omului în cadrul Centrului pentru Drepturile Omului ?i Migra?ie ?i cercet?tor asociat la Institutul de Cercet?ri Juridice „Acad. Andrei R?dulescu” al Academiei Române.

Iulian are o experien?? îndelungat?, de peste 15 ani, ?i în domeniul protec?iei drepturilor omului, ?i este recunoscut ca fiind un bun avocat, activând cu prec?dere în domeniul dreptului penal, ca avocat titular al cabinetului de avocatur? care îi poart? numele.

Iulian este doctor în Drept, cercetarea doctoral? axându-se pe probleme de criminalitate informatic? dar ?i aspecte care privesc drepturile omului în context, cercetare pe care o continu? în prezent, fiind cercet?tor post-doctoral la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Ia?i.

Expertiza în domeniu l-a recomandat pe Iulian ca trainer în cadrul unor conferin?e/stagii de formare pentru magistra?i organizate de Institutul Na?ional al Magistraturii, Curtea de Apel Craiova ?i Tribunalul Gorj.

Formarea sa profesional? a inclus ?i multiple stagii de preg?tire la nivel na?ional ?i interna?ional.
Mai Mult
  
Florian COMAN
   
  
George M?GUREANU
   
  
Ramona OMET
   Mai Mult
 
Eliza CHIRIL?
 Anca Balasoiu

 

Eliza Chiril? are 24 de ani ?i în prezent este Director Na?ional al Consiliilor Americane pentru Educa?ie Interna?ional? (American Councils for International Education, Filiala România). Eliza urmeaz? studiile masterale în Drept ?i Rela?ii Interna?ionale la Facultatea de Drept a Universit??ii Româno- Americane ?i a absolvit anterior facultatea de Drept în calitate de ?ef de promo?ie. Ariile ei de interes sunt cele legate de politici de tineret, drept interna?ional, educa?ie ?i comunicare. La Consiliile Americane, în calitate de reprezentant al României, Eliza lucreaz? cu prioritate la implementarea programului Future Leaders Exchange Program pentru liceenii români, dar coordoneaz? ?i întreaga dezvoltare a portofoliului de activit??i.


 Interesul ei pentru zona politicilor publice de tineret ?i pentru Uniunea European? au adus-o în pozi?ia de expert privind dialogul structurat cu tinerii, în cadrul Forumului Tinerilor din România în perioada 2014-2015. La Forumul Tinerilor, Eliza a coordonat Re?eaua Na?ional? de Ambasadori ai Dialogului Structurat cu TINErii, dar ?i Caravana Na?ional? cu acela?i subiect, organizând dezbateri în 17 jude?e diferite, în mediul rural ?i urban, între autorit??ile locale ?i peste 2.000 de tineri. Anterior, Eliza a fost Delegat de Tineret al României la ONU pentru mandatul 2013-2014, pre?edinte al Clubului Studen?ilor din Universitatea Româno-American?, Vicepre?edinte al Uniunii Studen?ilor din România, dar ?i reprezentant al României la numeroase evenimente europene ?i interna?ionale. La acest moment, Eliza activeaz? ?i în cadrul Global Shapers Bucharest Hub, al?turi de tineri profesioni?ti din varii domenii de activitate ?i este unul dintre co-autorii volumului „România Noului Val.”

  
Alexandra ENACHE
 Anca Balasoiu

 Alexandra este Referent de specialitate Marketing în cadrul Departamentului de Comunicare si PR din Universitatea Româno-American?, fiind, de altfel, absolvent? a acestei Universit??i, atât la nivel de studii de licen??, cât ?i la nivel de studii de masterat. Activit??ile sale curente includ organizarea de evenimente interne, promovarea Universit??ii, diseminarea informa?iilor cu privire la activit??ile ?i proiectele Universit??ii în mediul online ?i offline, precum ?i realizarea de materiale promo?ionale grafice, crearea ?i mentenan?a platformelor web URA. De asemenea, Alexandra este Redactor-?ef ”Performance” - Revista Studentului URA, publica?ie ce este înc? din 2009 vocea studen?ilor din campusul Universit??ii Româno-Americane. Ariile sale de interes sunt legate de comunicare, rela?ia cu studen?ii, leadership ?i management de proiecte, îns? întotdeauna a manifestat un v?dit interes în problematica drepturilor omului ?i în domeniul dreptului în general.

Mai Mult

  
Mihaela ACHIMESCU
 

 


Mai Mult

  

 

Centrul de Negociere ?i Mediere

 Centrul Tehnologia

Informatiei

 Centrul Piete Financiare

si Burse

 Centrul Oratorie si

Dezbateri

Urm?re?te îmbinarea no?iunilor teoretice cu dezvoltarea abilit??ilor practice ale cursan?ilor, în acest sens vom apela la cei mai buni traineri ?i speciali?ti în domeniile de interes, precum ?i la ...

Mai mult...

 Are ca scop dezvoltarea aptitudinilor studen?ilor în domeniul tehnologiei informa?iei ?i comunica?iilor, stimulându-i pe ace?tia s? aplice cuno?tin?ele teoretice dobândite pentru rezolvarea unor aplica?ii practice.

Mai mult...

 Misiunea Centrului de Pie?e Financiare Interne ?i Interna?ionale este de a promova educa?ia ?i cercetarea ?tiin?ific? prin dezvoltarea parteneriatul între mediul academic ?i actorii cheie implica?i...

Mai mult...

 Ne propunem sa va invatam sa dezbateti. De ce sa dezbateti?

1. Majoritatea celor care iau in serios activitatea de dezbateri nu vor avea dificultati la angajare la finalul facultatii.

Mai mult...

 

Centrele sunt parte a Proiectului POSDRU/156/1.2/G/132920 „?COALA PRACTIC?: Inovare în înv???mântul superior ?i succes pe pia?a muncii”.

http://scoalapractica.rau.ro/

 

Acest website foloseste cookies. Continuarea navigării pe acest site se consideră acceptare a politicii de utilizare a cookies.
Află mai multe Accept!